Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de website die u thans bekijkt en op alle informatie, modellen en checklists die u van deze website kunt gebruiken en/of downloaden. Door elk gebruik van deze site, en door bestanden te downloaden stemt u in met deze disclaimer.

De website www.ikwerkvoormezelf.nl van De Eigen Zaak te Arnhem, inclusief alle modellen, checklists, links en andere informatie is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. De Eigen Zaak kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

De website www.ikwerkvoormezelf.nl van De Eigen Zaak te Arnhem, inclusief gebruik van modellen, checklists, links en andere informatie is gemaakt voor eigen individueel gebruik door kopers van het boek “Ik werk voor mezelf”.

www.ikwerkvoormezelf.nl bevat links naar externe websites. De Eigen Zaak is niet aansprakelijk voor links en heeft geen controle over de inhoud van die websites. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

De volledige inhoud van de website www.ikwerkvoormezelf.nl, inclusief alle modellen, checklists, links en andere informatie maakt deel uit van het boek “Ik werk voor mezelf” en valt daarmee onder het hieronder genoemde copyright.

2010 © De Eigen Zaak & Wim Korsten

Alle auteursrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten
berusten bij de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.